Đỡ thế nào được 😂😂😂

4075092562748848

29 Replies to “Đỡ thế nào được…”

  1. Đã khâm liệm xong. Một phút mặc niệm bắt đầu 🙂🙂🙂

  2. Chú Dương Dê nói vậy thế nào tối vợ cho ra sofa ngủ và chú có thêm tên mới là Dương Sofa🤣

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.